پروژه مجتمع مسکونی تابناک

اجرای عملیات اسکلت بتنی طبقات نهم و دهم بلوک های پروژه مجتمع مسکونی تابناک با استفاده از سیستم سقف های پس کشیده

  • دسته بندی: رشته : ابنیه
  • کارفرما: شرکت مهستان
  • تاریخ شروع: ۲۴ خرداد، ۱۳۹۶
  • تاریخ تحویل: ۲۴ مرداد، ۱۳۹۶
  •  محل اجرای پروژه: تهران