پروژه هشت بهشت اصفهان

ساخت پروژه هشت بهشت واقع در اصفهان

خاکبرداری – تحکیم –  آرماتوربندی –  قالب بندی –  بتن ریزی – نازک کاری –  تأسیسات مکانیکی و برقی

  • دسته بندی: رشته : ابنیه – تاسیسات
  • کارفرما:شرکت توسعه و عمران امید
  • تاریخ شروع: ۱۲ مرداد، ۱۳۹۳
  • تاریخ تحویل: ۱۶شهریور، ۱۳۹۴
  •  محل اجرای پروژه: اصفهان