اجرای کامل رمپ و سازه اصلی ایستگاه A6-1

تامین مصالح و ادوات و اجرای کامل رمپ یا شفت دسترسی ، سازه نگهبان ، سازه اصلی ، نازک کاری ، تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه A6-1 و سازه های جانبی مرتبط با ایستگاه

  • دسته بندی: رشته : راه – ابنیه – تاسیسات
  • کارفرما: شرکت سابیر بین الملل
  • مشاورکارفرما: شرکت مهندسین مشاور بهرو
  • مشاورهمکار: شرکت مهندسین مشاور پژو هش
  • تاریخ شروع: ۲۳ اسفند، ۱۳۹۵
  • تاریخ تحویل: ۲۳ تیر، ۱۳۹۷
  •  محل اجرای پروژه: تهران