بهسازی معابر رفیوژ میانی بلوار کشاورز

اجرای عملیات بهسازی معابررفیوژ میانی بلوار کشاورز

 

  • دسته بندی: رشته : ابنیه – تاسیسات
  • کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  • مشاورکارفرما: مهندسین مشاور سازیان
  • تاریخ شروع: ۲۷ فروردین، ۱۳۹۶
  • تاریخ تحویل: ۲۳ دی، ۱۳۹۶
  •  محل اجرای پروژه: تهران