اجرای سازه نگهبان و سازه اصلی ترانزیشن ارتباطی خط ۶ به خط ۱۰

تامین مصالح و ادوات و اجرای عملیات اجرای سازه نگهبان و سازه اصلی ترانزیشن ارتباطی خط ۶ به خط ۱۰

  • دسته بندی : رشته : راه – تاسیسات
  • کارفرما: شرکت چیلکو
  • مشاورکارفرما: شرکت مهندسین مشاور بهرو
  • تاریخ شروع: ۱۵ مهر، ۱۳۹۵
  • تاریخ تحویل: ۱۵ اسفند، ۱۳۹۵
  •  محل اجرای پروژه: تهران